Halpern, Joel Martin (photographer)

Durbar Square of Bhaktapur, 1959