Stokes, Ora Brown

Letter from Ora Brown Stokes to W. E. B. Du Bois, April 15, 1921