Stokes, Anson Phelps, 1874-1958

Letter from Anson Phelps Stokes to W. E. B. Du Bois, November 17, 1925