Northwestern University (Evanston, Ill.) . Medical School

Letter from Northwestern University Medical School to W. E. B. Du Bois, July 11, 1924