Henry, Diana Mara (photographer)

Young women in bikinis, ca. 1974