Blackington, Alton H. (photographer)

Old man on Boston Common, ca. 1930