Gensuibaku Kinshi Nihon Kokumin Kaigi (Japan)

No more Hiroshimas! No. 6 Vol. 5, June 1958